Некатегоризирано
пронајди

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА КОМИСИЈА ВО СЕНКА

Извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација во првата година од нејзиното постоење

Автори: д–р Мирјана Најчевска, м–р Љуан Имери
Уредници: Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2012