пронајди

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија

Издавач: Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ – ЕСЕ, НВО КХАМ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ и Здружението на просветни работници и заштита на правата на жените и децата – ЛИЛ,

Клучни зборови

| публикација | роми