Децентрализација
пронајди

Извештај од набљудување на локалната администрација јануари 2008 - јуни 2009 година

Уредувачки одбор: Мeлена Ангеловска, Хајрије Ахмед, Заеднички вредности, 
Сунчица Костовска - Петровска, Адријана Трендова, Фондација Институт отворено општество - Македонија
Издавач: ФИООМ и Заеднички вредности, 2009