Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

„ПОДДРШКА ОД ГРАЃАНИТЕ БАРААТ, НО ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАВААТ“

Извештај од примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во делот на финансирањето на политичките партии во РМ (октомври 2010 – јули 2011 год.)

Реформите во црвено (Red Alert)

Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2008-2011

Невидливи за општеството

Проценка на подготвеноста за ратификација на конвенцијата за правата на лицата со попречености

Прва  Претходна  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Следна  Последна