Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Децентрализација во стагнација

Следење на процесот на децентрализација во Република Македонија - Извештај 2011

Нови тешкотии за „староседелецот“ во локалните надлежности

Следење на процесот на децентрализација во комуналните дејности во РМ - Извештај 2011

Повеќе труд за подобар суд

Судската заштита на човековите права во управен спор

Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во Република Македонија

„Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за 2011 год.“

Еднаквоста како основно право

со посебен осврт на практиката на Европскиот суд за човекови права во однос на заштита од дискриминација

Прва  Претходна  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Следна  Последна