Образование
пронајди

Извештај за истражувањето за утврдување на причините за нередеовно посетување на основното образование кај децата - Роми

Автори: Мариа доневска, Наташа Богоевска, Светлана Трбојевиќ
Соработници: Даниела Ѓеоргиева, Бојана Јовановска, Татијана Божиновска
Издавач: ФИООМ, 2010