Бесплатна правна помош
пронајди

Извештај за примената на законот за бесплатна правна помош

Подготвиле: Македонско здружениe на младите правници и ФООМ
Уредници: Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска-Бајдевска, Жарко Хаџи-Зафиров 
Издавач: ФООМ, 2011