Слободен пристап до информации
пронајди

Транспарентост во финансирањето на политичките партии

Подготвил: Транспарентност Македонија
Во соработка со Фондација отворено општество – Македонија
Уредници: Искра Андреева, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска 
Издавач: ФООМ, 2011