Слободен пристап до информации
пронајди

Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување на проценка на влијанието на регулативата во 2010

Подготвиле: Македонско здружениe на младите правници во соработка со ФООМ
Уредници: Јасмина Брезовска, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска 
Издавач: ФООМ, 2011