Слободен пристап до информации
пронајди

Перцепцијата на граѓаните на РМ за остварувањето на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и оценката на имателите на информации за примената на правото и проблемите со кои се соочуваат

Издавач: ФИООМ, 2009