Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Анализа на односот на општините кон јавните набавки

Автори: Герман Филков, Сабина Факиќ – Центар за граѓански комуникации
Уредници: Фани Каранфилова – Пановска, Кире Миловски
Издавач: ФООМ, 2011