Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ - Десети квартален извештај

Автори: Сабина Факиќ, Герман Филков, Вања Михајлова, Мирослав Трајановски,
Дамјан Шишковски и Елена Ристевска
Издавач: ФООМ, 2011