Некатегоризирано
пронајди

Невидливи за општеството

Проценка на подготвеноста за ратификација на конвенцијата за правата на лицата со попречености

Невидливи за општеството
Проценка на подготвеноста за ратификација на конвенцијата за правата на лицата со попречености

Автори: д-р Мирјана Најчевска, д-р Беким Кадриу, Кети Јандријеска Јованова, д-р Билјана Чавковска, Вјолца Мора Бајрами
Уредник: Уредници: Неда Коруновска, Нада Наумовска, д-р Мирјана Најчевска
Издавач: ФООМ, 2011

Клучни зборови

| граѓанско општество