Едиција „Законите под лупа“
пронајди

Повеќе труд за подобар суд

Судската заштита на човековите права во управен спор

Повеќе труд за подобар суд
Судската заштита на човековите права во управен спор
Уредници: Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2012

Клучни зборови

| право