Слободен пристап до информации
пронајди

Коментар на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Автори: Д-р Борче Давитковски, Д-р Ана Павловска-Данева
Уредници: Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2011

Клучни зборови

| публикација