Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

ОДРЖАНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ПРЕКУ ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ И ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во рамки на проектот Граѓанско учество за локална демократија се одржaa еднодневни работилници во трите партнерски општини, и тоа во Струга на 6 декември 2016, во Струмица на 7 декември 2016 и во Центар на 9 декември 2016.

Работилниците беа предводени од експерт за грантови и проектниот тим. На истите присуствуваа претставници од општинската администрација и Центрите на заедницата од трите општини.

Целта на работилниците е јакнење на капацитетите на локалната самоуправа за спроведување на политиките од областа на културата преку доделување грантови и подобрување на соработката со граѓанските организации.
На работилниците беше дискутирано за развојот на критериуми за грант шеми, поточно разгледување на содржината и условите на Повикот за грантови кој треба да биде објавен во текот на месец декември 2016 година во рамки на проектот, како и за потребните формулари/прилози кон повикот и за транспарентноста и видливоста на процесот на објавување грантови.

Исто така, беше искористена можноста да се разговара за процедурите кои секоја од општините ги има развиено во насока на доделување грантови. Секоја од општините има одредени специфики на тој план, но беше заземен став дека во иднина постои можност да бидат користени и формуларите кои беа понудени во рамките на проектот, пред сè кога се работи за објавување повици за грантови во сферата на културата. Клучни зборови

| обука