Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Правна програма
пронајди

Шесте овластени здруженија кои обезбедуваат бесплатна правна помош побараа од Министерот за правда вклучување во процесот на изработка на Стратегијата за јакнење на правосудството (2014 – 2017)

Шесте здруженија кои обезбедуваат бесплатна правна помош, Македонското здружение на млади правници, Национален Ромски Центар – Куманово, Младински културен центар – Битола, ЕХО – Штип, Избор – Струмица и Рома С.О.С – Прилеп побараа од Министерот за правда активно вклучување во процесот на подготовка на Стратегијата за јакнење на правосудството (2014 – 2017). Поконкретно здруженијата бараат учество во овој стратешки документ во однос на бесплатната правна помош и пристапот до правда за сиромашните и ранливи категории на граѓани. Со вклучувањето во процесот на креирање на Стратегијата здруженијата ќе можат суштински да придонесат во креирањето на политиките кои се однесуваат на олеснувањето на пристапот до правда во граѓански и управни работи. Дополнително, вклучувањето на здруженијата во процесот на подготовка на политиките е законска обврска на државните органи согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, но и одговорност која произлегува од Стратегијата за сорабока на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017).   

Шесте здруженија кои се овластени од Министерството за правда  да обезбедуваат бесплатна правна помош, согласно Законот за бесплатна правна помош, финансиска и програмска поддршка добиваат од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
 
Во прилог е поднесеното барање до Министерот за правда.

Повеќе детали за работата на овластените здруженија можете да добиете на www.pristapdopravda.mk

Клучни зборови

| право