Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општо
пронајди

ОБЈАВА ЗА НАБАВКА НА НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И УЧИЛИШЕН МАТЕРИЈАЛ

usaidfosm


Објавa број: FOSM/131018 

Финансирање: Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ) како сопствено учество во проект финасиран од УСАИД
Нарачател: Фондација Отворено општество - Македонија (ФООМ) за проектот „Програма за образование на Роми“ – УСАИД

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА
Опис на набавката:
Предмет на оваа објава е набавка и испорака на нагледни средства и училишни материјали - даден во четири целини односно четири посебни договори.
Број и име на целините (комплетната документација се добива согласно Точка 10.)
Целина 1: Училишни нагледни средства
Целина 2: Училишен материјал
Целина 3: Нагледни средства за Физичко образование
Целина 4: Нагледни средства за Музичко образование

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО 
Подобност и правила на потекло
Понудувачи можат да бидат трговски фирми од Република Македонија и од странство.

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат исклучиво по писмен пат по електронска пошта на: vpetrus@soros.org.mk (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), најдоцна 3 дена пред истек на крајниот рок за поднесување понуди даден во Точка 11. ФООМ ќе одговори на прашањата на ист начин, најдоцна 2 дена пред истиот рок.

Краен рок за поднесување на понудите

Заинтересираните понудувачи своите понуди треба да ги достават во затворен и запечатен коверт, со напомена “Понуда бр. FOSM/131018, на рака или по курирска пошта на адреса на ФООМ. За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на ФООМ, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Краен датум за достава на понудите: понеделник, 28.10.2013 год. до 13 часот. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.

Јавно отвoрање на понудите
Јавно отворање на понудите нема да има

Целиот текст на објавата (.pdf, 40 KB)
Комплетна документација за набавка (за пополнување) (.doc, 659 KB)
Комплетна документација за набавка (за печатење) (.pdf, 972 KB)

Клучни зборови

| оглас