Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина?

Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ) на 30-ти април организираше промоција и дебата по повод издавањето на публикацијата
„Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина“ која се занимава со спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и претставува шеста публикација од едицијата „Примената на законите под лупа“ издадена од Правната програма на ФООМ.

Според наодите во публикацијата, и по седум години од донесувањето на Законот се` уште се воочуваат неколку загрижувачки проблеми како што се: високиот процент на молчење на администрацијата; непочитување на законската форма на комуникација од страна на имателите на информации; недоследната примена на исклучоците од слободниот пристап и долгото време потребно за добивање на одговор. Во периодот мај - јуни 2012 година Фондацијата поднела 732 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и од нив обжалила 296 барања, од кои повеќе од половина биле поради молчење на администрацијата, а останатите поради добивање на премногу општи или нејасни одговори.

Според адвокатот Жарко Хаџи Зафиров одредбите во Законот премногу лесно се менуваат, а Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер нема можност за поведување прекршочна одговорност кон институциите кои не споделуваат информации од јавен карактер. Комисијата исто така ги охрабрува имателите на информации, на чувствителни информации да одговараат со „Не знам“ или „Непознато“. За Хаџи Зафиров, голем недостаток е и ограничената и честата промена на листата на иматели на информации, бидејќи со последните измени од листата се тргнати политичките партии, без никакво објаснување за таквиот потег.

Оттаму, Правната програма на ФООМ во публикацијата дава неколку препораки за подобро функционирање на Законот. Од имателите на информации се бара тие своеволно да ги даваат информациите и да не ги чекаат последните рокови за давање на информации, туку тоа да го сторат веднаш откога ќе добијат барање за информација од јавен карактер, како и да и се даде можност за поведување на прекршочни постапки од страна на Комисијата.