Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

ОБУКА „КАКО ДО ИНКЛУЗИВНО КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ?“

Од 30 октомври до 1 ноември 2015 година, во хотелот Романтик во Дојран, ќе се одржи обука „Како до инклузивно квалитетно образование?“ наменета за наставници од четири основни училишта, а во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Оваа обука има за цел поблиску да се обработи важноста и улогата на  инклузивното квалитетно образование, потребата од инклузивно квалитетно образование и како тоа се разбира. Во исто време обуката има за цел да се идентификуваат потребите и предусловите за инклузивно квалитетно образование. Во таа насока, ќе се обработат различните сфаќања и одредби на поимите Инклузивно квалитетно образование и Посебни образовни потреби; ќе се работи на идентификување на индикатори на инклузивно квалитетно образование и на мерки за унапредување на инклузивно квалитетно образование на ниво на заедница и на ниво на сопственото училиште; ќе се идентификуваат карактеристиките на Инклузивното училиште и Инклузивните наставници; а во рамките на обуката ќе се расветлат и придобивките од инклузивно квалитетно образование.

Обработката на темите ќе биде на интерактивен начин, со групни активности во рамките на секоја сесија кои ќе бидат во функција на подобра разработка на соодветната тема. Обуката е во функција на развој на релевантни компетенции кај учесниците, односно, адекватни знаења, вештини и ставови за ефективна квалитетна инклузивна образовна практика. 


Клучни зборови

| роми