Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ВТОРА ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА ВО ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ШУТО ОРИЗАРИ

Проектниот тим на  проектот „Пристап до правда во Македонија“, проект кој се спроведува од страна на Македонско здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, Национален ромски центар (НРЦ) Куманово, Младински културен центар (МКЦ) Битола, Едукативно-хуманитарна организација (ЕХО) Штип, Избор Струмица и Здружение на граѓанско општество „8-ми Септември“ Скопје, во координација на Фондацијата Отворено општество - Македонија, организира и спроведува информативни средби во Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Шуто Оризари. 

Информативнaта средба ќе се одржи на ден 14.07.2015 година, со почеток во 10 часот и ќе трае до 14 часот. 

Оваа информативна средба е наменета за граѓаните во општина Шуто Оризари и нивно информирање за постоење на Законот за бесплатна правна помош и правото кое истиот го гарантира, а во поглед на решавање на определени видови правни прашања (од областа на социјална заштита, работни односи, имотно-правни прашања, заштита на деца и малолетници итн). Информирањето на граѓаните ќе се спроведе преку водење разговори со правниците и обебзедување на општи правни информации за правното уредување на прашањето од интерес на граѓанинот.

Aдминистративните службеници ќе имаат можност да пополнат евалуации во врска со имплементирањето на овие информативни средби за правото на бесплатна правна помош и останати правни институти кои се наменети за олеснување на пристапот до правда на граѓаните како и за помошта која проектот ја нуди. 

Воедно ќе се дистрибуираат и промотивни материјали (постери на македонски, ромски и албански јазик; летоци со кратки информации за правото и контакт информациите за овластените здруженија).

поврзани новости

нема поврзани новости