Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Општо
пронајди

Реакција од 58 организации до Државната комисија за спречување корупција


58 организации денеска, 31 октомври, испратија Реакција до Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) за утврдените потреби од страна на Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) за измена на (1) Законот за здруженија и фондации, (2) Законот за спречување корупција и (3) Законот за спречување судир на интереси согласно Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавите на судир на интереси со Акционен план за 2011-2015 година.

Имено, 58 организации се обраќаат до претседателката на ДКСК со цел да ги истакнат забелешките и сугестиите во врска со дел од предвидените решенија за надминување на констатираните проблеми во Секторот XI – Медиуми и граѓанско општество од Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавите на судир на интереси со Акционен план за 2011-2015 година (Државни програми со Акционен план). Во Државните програми со Акционен план наместо зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата се утврдува потреба од менување на правната рамка за граѓанскиот сектор, со што би се наметнале нови обврски кои се спротивни на основната цел, улогата и активностите на граѓанскиот сектор - да биде “watchdog” или контролор врз работата на јавниот сектор.

За 58-те организации е нејасно врз основа на која анализа, препораки и/или компаративна пракса ДКСК утврдила потреба да се воведе обврска за доставување анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси од страна на членовите на извршните органи на граѓанските оганизации. Активноста за пријавување на имотната состојба и судирот на интереси за членовите на извршните органи во граѓанскиот сектор (што би ги опфатило председателите, извршните директори и членовите на Управните одбори) според Државните програми со Акционен план е спротивна на меѓународната регулатива од областа за спречување корупција, посебно на Конвенцијата на ООН против корупцијата

58-те организации не сакаат да веруваат дека ДКСК има намера да предложи преку измена на Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување на судир на интереси воведување на обврски за граѓанскиот сектор што единствено ќе значи контрола од јавниот сектор врз граѓанскиот сектор, а во суштина треба да е обратно, бидејќи по дефиниција граѓанскиот има улога на “watchdog” врз работата на јавниот сектор. Затоа, бараме од ДКСК ревидирање на Секторот XI – Медиуми и граѓанско општество од Државните програми со Акционен план во кој овие предлози ќе бидат земени предвид.