Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Правна програма
пронајди

Коментари на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за полиција

Во недостаток на јавна дискусија во процесот на подготвување на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за полиција, Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ) испрати денеска (12 септември 2012) коментари на Предлог законот до Претседателката на Националниот совет за евроинтеграции, Радмила Шеќеринска, искористувајќи ја така единствена прилика за дискусија на значајните измени кои се прават со овој предлог закон.

ФООМ, во текот на 2008 и 2009 година, го поддржуваше процесот на донесување на новиот Закон за кривична постапка, кој е на сила од ноември 2010 година, во соработка со Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, Мисијата на ОБСЕ во РМ, ОПДАТ (Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training, The US Department of justice) и Министерството за правда. Во периодот од две години беа организирани повеќе од 20 стручни расправи за секоја од подобластите кои се опфатени со Законот за кривична постапка.

Имајќи предвид дека донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за полиција (предлог законот) се носи, во најголема мера, заради усогласување со Законот за кривична постапка, ФООМ смета дека е од исклучително значење да се задржи духот на јавна расправа за решенијата кои ги содржи предлог законот, и со тоа ќе се придонесе за повисок степен на инкорпорираност на стандардите за заштита на човековите права во домашното законодавство.

И покрај низата недоследности за кои ФООМ смета дека ги содржи предлог законот, особено во одредбите кои се однесуваат на лишувањето од слобода, коментарот испратен до Шеќеринска се задржува на собирањето, обработката, анализирањето, проценувањето, оценувањето, користењето, пренесувањето и бришењето на личните податоци, како и на недоволните процесни гаранции на сторителите на прекршочни дела кои, во согласност со законот, можат да бидат лишени од слобода.

поврзани новости

нема поврзани новости