Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Правна програма
пронајди

Работата на овластените здруженија за бесплатна правна помош, со поддршка од ФООМ, препознаена од Министерството за правда

Работата на овластените здруженија за бесплатна правна помош, со поддршка од ФООМ, препознаена од Министерството за правда

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) континуирано, втора година, ги поддржува здруженијата Македонското здружение на млади правници – Скопје, Националниот ромски центар – Куманово, РОМА С.О.С. – Прилеп и Младински кулурен центар – Битола кои се запишани во Регистарот на овластени здруженија за бесплатна правна помош при Министерството за правда на РМ. Целта на поддршката е да се овозможи искористување на веќе изградените капацитети на здруженијата за правна помош кои им овозможуваат на граѓаните да ги остварат своите права.

Водени од потребата за поефикасна примена на Законот за бесплатна правна помош ФООМ и здруженијата ја следат неговата примената од самиот почеток. Како резултат од работата објавени се два извештаи во 2010 и 2011 година. Овластените здруженија директно преку својата работа ги идентификуваа клучните недостатоци и проблеми кои се појавија при спроведувањето на Законот за бесплатна правна помош. За недостатоците јавно укажуваа при промоцијата на годишните извештаи и беше потенцирана потребата од итна измена на Законот за бесплатна правна помош.

Утврдените недостатоци од примената на Законот за бесплатната правна помош здруженијата ги сублимираа во документ за јавна политика со наслов „Како граѓаните на Република Македонија да добијат квалитетен Закон за бесплатна правна помош?!“, кој беше испратен до Министерството за правда. Министерството за правда го препозна работењето на овластените здруженија и официјално побара од Македонското здружение на млади правници – Скопје (МЗМП) да номинира член во работната група која е формирана за измена и дополнување на Законот за бесплатна правна помош. Во работната група МЗМП ќе се застапува за подобрување и проширување на можностите за граѓаните да го користат овој закон, но и ќе се залага за подобрување на положбата на здруженијата како даватели на претходна правна помош и олеснување на законските услови за стекнување на овластувањето.

Клучни зборови

| право