Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

Проект на УСАИД за граѓанско општество

На 27 февруари, 2012 година Фондацијата Отворено општество – Македонија го потпиша договорот со УСАИД за спроведување на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Проектот ќе се реализира во период од 30 месеци во партнерство со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција. Проектот е финансиран од УСАИД со 2,540,000 УСД и ко-финансиран од ФООМ со 278,120 УСД.

Главни цели на проектот се: 1) Заживување на граѓанското учество во политичкиот и општествениот живот; 2) Поддржување на граѓанското општество активно да се залага за демократски реформи и 3) Подобрување на соработката и здружувањето во граѓанскиот сектор со цел зајакнување на граѓанската одговорност.

Проектот го сочинуваат три главни компоненти:

Компонентата А: Граѓански активизам и учество е дизајнирана да ги зајакне граѓаните и младите да ги препознаат начините на кои можат да се ангажираат во своите заедници и да обезбедат различни нови механизми за нивно учество. Проектот ќе генерира одржлив активизам и влијание преку поврзување на обуките за активно граѓанство со учење низ помагање во заедницата, волонтерство, користење нови медиуми, локални акции, грантови за граѓанско учество и активизам.

Компонентата Б: Мониторинг и застапување ќе ги поттикне граѓанските организации да работат на суштински прашања и да влијаат на власта за спроведување демократски реформи. Тоа ќе се постигне преку градење капацитети на граѓанските организации (со работни стипендии и обуки), истражување и мониторинг во одредени подрачја, како што е пристапувањето во ЕУ, доделување грантови за мониторинг и застапување засновано на истражувања, консултации со релевантните фактори и ангажирање во креирањето јавни политики.

Компонентата В: Соработка и мобилизирање ќе промовира поголема мобилизација, соработка и солидарност на граѓанските организации преку поддршка на заеднички развиени акции на партнерства и мрежи, форуми за размена на искуства, дискусии за заедничките проблеми, можни решенија и идни активности. Активностите се структурирани околу три главни аспекти: можности за граѓанско ангажирање, вмрежување и награди за граѓанско ангажирање.

Активностите во проектот ќе придонесат кон постигнување на следниве резултати:

• Зголемен младински активизам и учество;
• Мобилизирани граѓани во општествено застапување за демократски реформи;
• Зголемен онлајн активизам;
• Граѓански организации со подобрени капацитети и експертиза за мониторинг и застапување;
• Граѓански организации кои придонесуваат за транспарентност на институциите и подобри јавни политики во одредени области;
• Зајакнато граѓанско партнерство за решавање заеднички прашања на национално и локално ниво.