Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Овластените здруженија за обезбедување претходна правна помош овозможуваат правна заштита на лицата жртви на семејно насилство

[Nov 19 2013 ] До Македонското здружение на млади правници (МЗМП) се почесто се обраќаат лица жртви на семејно насилство заради заштита од насилството и преземање на соодветни мерки против сторителот. МЗМП е дел од неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош и го користи Законот за бесплатна правна помош и веќе воспоставениот систем на бесплатна правна помош, за да им помогне на жртвите да обезбедат основни правни информации за начините на кои може да се заштитат од насилството и им овозможува правна помош во комплетирањето на барањето за бесплатна правна помош.

Правна програма

Побарајте бесплатна правна помош

[Nov 18 2013 ] Националниот ромски центар (НРЦ), како дел од неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош, им помага на граѓаните во остварувањето на правото на еднаков пристап до правда. НРЦ како чинител во системот на бесплатна правна помош го воочува проблемот на семејното насилиство како еден од најранливите и најзачестените правни проблеми на граѓаните. Со оглед на успешноста на поднесените барања за бесплатна правна помош, НРЦ ги охрабрува жртвите на семејно насилство да побараат правна помош и да ги заштитат своите права и своето достоинство.

Правна програма

Шесте овластени здруженија кои обезбедуваат бесплатна правна помош побараа од Министерот за правда вклучување во процесот на изработка на Стратегијата за јакнење на правосудството (2014 – 2017)

[Nov 4 2013 ] Здруженијата бараат учество во овој стратешки документ во однос на бесплатната правна помош и пристапот до правда за сиромашните и ранливи категории на граѓани.

Правна програма

„Да не заборавам: Имам права!“ - започнува дистрибуцијата на роковник за 2014 година

[Nov 1 2013 ] Правната програма при Фондацијата Отворено општество – Македонија подготви роковник за афирмација на примената на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Правна програма
Прва  Претходна  1  2