Galerija na fotografii i crte`i na narodnite nosii od Makedonija

(so kliknuvawe na male~kite sliki~ki se otvoraat nivni pogolemi verzii)

 

Gornovardarska etni~ka celina

 

 

 

Nevestinska i ma{ka nosija, Kumanovo

 

Ma{ka i `enska nosija, Skopska Crna Gora

 

Nevestinska nosija - sela pod Suva Gora

 

     

 
 

Narodna nosija, Skopska Blatija

 

Nevestinska nosija, Dolni Polog

 

@enski nosii od Skopska Crna Gora

 
 

Mija~ko - debarska etni~ka celina

 

 

 

Mija~ka nevestinska, mominska i detska nosija

 

Nevestinska nosija, Mavrovsko Pole

 

@enska nosija, Debarski Drimkol

 

Brsja~ka etni~ka celina

 

 

 

 

Prazni~ni nosii od s. Vev~ani, Stru{ko

 

Ma{ka, `enska i detska nosija, Stru{ko Pole

 

Semejstvo vo narodna nosija, Prilepsko Pole

 

@enska i ma{ka nosija, Pore~e

 

Ju`no - makedonska etni~ka celina

 

 

 

Nevestinski nosii, s. Miravci, Gevgelisko

 

@enska nosija od s. Pejzanovo, Solunsko

  Nevestinska nosija, s. Miravci, Gevgelisko
 

Strumsko - mestanska etni~ka celina

 

 

 

Ma{ka nosija, Nevrokopsko

 

@enska nosija, s. Gajtanovo, Nevrokopsko

 

Ma{ka nosija, Nevrokopsko

 

[opski region

 

 

 

 

Ma{ka i `enska nosija, Berovsko

 

Prazni~na `enska nosija, Male{evo

 

Prazni~na nosija, s. Krkle, Krivopalane~ko

 

@enski nosii, s. Krkle, Krivopalane~ko

 

vezbenite aplikacii na narodnite nosii

  Folk Costumes   Embroidery applications on the folk costumes   Folk Embroidery  
Ethno - Geographical Map   Gallery of Folk Costumes   Gallery of Embroidery   Search Machine
  Web Authors   Home page   Sources  

I Am A Proud Member Of:

Phenomenal Women Of The Web

  Narodni nosii   Vezbenite aplikacii na narodnite nosii   Narodni vezovi  
Etnogeografska karta   Galerija na narodni nosii   Galerija na narodni vezovi   Ma{ina za prebaruvawe
  Veb avtori   Glavna stranica   Koristeni izvori